19 Ocak 2019 Cumartesi

Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları

Ekonomi Yüksek Lisans Programı
Ekonomi Yüksek Lisans Programı iki yıl sürelidir. Amacı, ekonomi bilimi ve uygulamalarında güçlü bir temel sağlamak, akademik yönelimli öğrencileri doktora çalışmalarına hazırlamak, kamu veya özel sektör kuruluşlarında ekonomist olarak çalışacak öğrencilere ekonomik analiz ve ekonomi politikası konularında aranan becerileri kazandırmaktır.


Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Sabancı Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Master Programı Avrupa'daki tarihi ve güncel gelişmeleri, özellikle Avrupa entegrasyon sürecini, bütünsel ve disiplinlerarası açıdan inceler. Bu Program'da öğrenciler Avrupa siyasi ve idari sistemleri ile modern Avrupa'nın felsefi ve tarihi temelleri hakkında teorik ve pratik bilgiler edineceklerdir. Buna ek olarak, öğrenciler yeni kurulan Avrupa kurumlarında giderek artan fırsatları değerlendirmek ve bu kurumlarda Avrupa bürokratları ve siyaset belirleyicileri olarak görev almak; hükümet, sivil toplum kuruluşları (STK'lar) ve özel sektörün Avrupa Birliği ile ilgili her türlü ilişkilerinde uzman ve danışman olarak çalışmak üzere eğitileceklerdir.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) adaylığı nedeniyle, ülkemizde AB ile ilgili çalışmaları geliştirmek ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin karar alma süreçleri ve kurumları hakkında Türk kamuoyuna, iş dünyasına ve siyaset çevrelerine gerekli detaylı bilgileri zamanında sunabilme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç özel sektörde giderek artan bir biçimde AB karar mekanizmalarını ve bu mekanizmaların nasıl etkin bir biçimde kullanılacağı ve şekillendirileceğini bilen uzman talebi ile kendini göstermektedir. Türkiye'de özel sektör kuruluşları, gittikçe kompleksleşen Avrupa piyasalarında ve bağlantılı küresel piyasalarda rekabeti sürdürebilmek için insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda, tam üyelik görüşmelerinin başlayacağı umudu, kamu sektöründe AB ile ilgili konularda bilgili ve uzman yeni kuşak kamu çalışanlarına ihtiyaç duyulacağı anlamına da gelmektedir.


Siyaset Bilimi Yüksek Lisans - Doktora Programı
Siyaset Bilimi Yüksek Lisans programı öğrencileri Siyaset Bilimi'nin temel alanları olan Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Uluslararası İlişkiler, Siyasal Kuram alanlarında sağlam bir kavramsal çerçeve, temel analiz araçları ve metodolojik donanım ile tanıştırır. Öğrenciler bu program sonrasında gerek devlet kademelerinde, gerek sivil toplum kuruluşlarında ve özel sektörde çalışabilecekleri gibi, Sabancı Üniversitesi veya başka bir kurumda akademik kariyere devam da edebilirler.

Sabancı Üniversitesi'ndeki yüksek lisans sonrası doktora programı, öğrencileri siyaset bilimi teorisine katkısı olabilecek nitelikte bir doktora tezi yazmaya hazırlamak amacını taşımaktadır. Siyaset Bilimi Doktora programı karşılaştırmalı siyaset, Türkiye çalışmaları ve siyasi düşünce akımları konularına ağırlık vermektedir. Böylelikle öğrencilerimizin muhafazakarlık, liberalizm, milliyetçilik, faşizm gibi düşünce akımları yanı sıra modern ulus-devlette azınlıklar sorunu gibi konularda, kapsamlı ve nitelikli araştırma yapmak üzerine yoğunlaşmaları ana hedeftir.

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Yüksek Lisans Programı
Tasarımında disiplinlerarası bir içerik ve uygulamaya yer veren Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Yüksek Lisans Programı'nın amacı güncel toplumsal uyuşmazlıklarının anlaşılması ve çözümlenmesine olumlu ve yapıcı bir katkıda bulunmaktır. Program mikro ve makro düzeydeki analizleri biraraya getirerek kuram ve uygulama arasında bağ kurar. Amacı doğrultusunda geliştirmeyi ve desteklemeyi hedeflediği temel konular şöyle sıralanabilir:

Güncel ve süregelen sosyal uyuşmazlıkların incelenmesi,

Müzakere, arabuluculuk, uzlaşmacı karar alma, etkileşimsel uyuşmazlık çözümü, ve gayriresmi diplomasi konularının araştırılması,

Uyuşmazlık çözümü yöntem ve süreçlerinin yaratıcı şekilde tasarlanması, aidiyet gurupları hükümetler, sivil toplum kurumları, şirketler arası ve içi uyuşmazlıklara ilişkin politikalar oluşturulması.


Tarih Yüksek Lisans - Doktora Programı
Programın ilgi odakları Osmanlı ve Modern Türkiye tarihidir. Tarih Programı, dünyadaki tarih çalışmalarının değişen teorik ve metodolojik duyarlılıklarını yansıtan, eleştirel, önyargısız ve özgün yaklaşımların oluşturulduğu bir Osmanlı-Modern Türkiye çalışmaları merkezi olmayı hedeflemektedir. İçinde bulunduğu Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinin disiplinlerarası yapısı ve akademik kadrosunun uzmanlık alanlarındaki çeşitlilik sayesinde Tarih Programı öğrencilerine geniş kapsamlı ve karşılaştırmalı tarih perspektifleri sunmaktadır. Birbirine eklemlenecek şekilde tasarlanmış Yüksek Lisans ve Doktora programları çerçevesinde öğrenciler, siyaset, hukuk, düşünce ve kültür tarihi ve milliyetçilik çalışmaları gibi konularda araştırma imkanları bulabilmektedir. Halen Tarih Programı, Modern Balkan tarihi alanında da benzer bir kapasiteye ulaşma sürecindedir.


Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı
Çağdaş tasarımcı ve sanatçının rolünün yeniden belirlendiği bir dünyada yaşamaktayız. Bugünün sanatçılarının ve tasarımcılarının el becerisinin çok ötesinde, yepyeni bilgi ve donanımlarla mesleklerine yaklaşmaları gerekiyor. Kişinin toplumsal, bilimsel ve teknolojik gelişimlerle içiçe yaşaması ve bunları kendi yaratım alanının içinde yaşatabilme yetkinliği alışılagelmişten farklı, geniş spektrumlu bir görsel eğitim yöntemini de gündeme getirmekte. Sabancı Üniversitesinin eğitim felsefesinin özünde yatan disiplinlerarası yaklaşım ve etkileşim nedeni ile, bu üniversitenin bizim gereğini savunduğumuz sanatçı ve tasarımcı profilinin yetişmesi için eşsiz bir ortam oluşturduğuna inanıyoruz.

VA/VCD programında eğitim iki kulvarda yapılmaktadır: Bu kulvarlar görsel sanatçı yetiştirmeyi amaçlayan Görsel Sanatlar ve web ve multimedia tasarımcısı yetiştirmeyi amaçlayan Görsel İletişim Tasarımıdır. 
 

ÜYE İŞLEMLERİ


A1Haber - Poldy İnsan Kaynakları